Voorwaarden bij het gebruik van deze website

Algemeen
Hoewel de Kinderwinkelvansinkel.nl zich inspant om de gegevens op deze website zo juist en volledig mogelijk te laten zijn kan de beschikbaarheid, volledigheid en juistheid van de gegevens niet worden gegarandeerd. De Kinderwinkelvansinkel.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verrichten naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

De Kinderwinkelvansinkel.nl behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website. U stemt ermee in informatie afkomstig van deze website niet te veranderen.

Toegang en verwijzing
De Kinderwinkelvansinkel.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van deze website. De Kinderwinkelvansinkel.nl garandeert niet dat deze website of de servers waarop deze website ter beschikking wordt gesteld vrij zijn van virussen. Verwijzingen en links naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie. De inhoud van deze andere websites staat niet onder controle van de Kinderwinkelvansinkel.nl en wordt niet onderschreven. De Kinderwinkelvansinkel.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de in deze andere websites opgenomen informatie. Het is niet toegestaan deze site te framen.

Intellectuele eigendom
Deze website en inhoud van deze website zijn beschermd door auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de teksten, geluiden, afbeeldingen, foto's, merken, logo's en andere materialen eigendom van of gelicencieerd aan de Kinderwinkelvansinkel.nl.

Het is niet toegestaan materialen of een gedeelte van materialen van deze website te verveelvoudigen, verkopen, verhuren, op te slaan in gegevensbestanden zonder voorafgaande toestemming van de Kinderwinkelvansinkel.nl. Het is wel zonder voorafgaande toestemming toegestaan:

  • materialen te printen of te downloaden voor niet-commerciele, informatieve en persoonlijke doeleinden op voorwaarde dat onderstaande auteursrechtvermelding in alle reproducties voorkomt;
  • materialen te reproduceren met als doel deze zonder commercieel oogmerk te verstrekken aan een derde voor persoonlijk niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat onderstaande auteursrechtvermelding in alle reproducties voorkomt en dat deze derde op de hoogte wordt gebracht van het feit dat deze voorwaarden van toepassing zijn.

Toepasselijke recht en bevoegde rechter
Op gebruik van deze site is het Nederlands recht van toepassing. Voorkomende geschillen zullen voorgelegd worden aan de Nederlandse rechter.

Oneigenlijk gebruik
Elke gebruiker van de website van de Kinderwinkelvansinkel.nl zal zich te allen tijde onthouden van oneigenlijk gebruik de website en de gegevens waartoe middels de website toegang verkregen kan worden.

Onder oneigenlijk gebruik wordt mede verstaan (1) het ongevraagd en zonder voorafgaande toestemming verzenden van e-mails of andere elektronische berichten van commerciële aard aan leden, proefleden, of anderszins aangesloten geaffilieerde personen van de Kinderwinkelvansinkel.nl ('spammen'); (2) het benaderen van leden, proefleden, of anderszins aangesloten geaffilieerde personen van de Kinderwinkelvansinkel.nl voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, en (3) het langs geautomiseerde weg, zoals met behulp van een zoekprogramma, of anderszins via de site of onderdelen daarvan opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de inhoud van de databank(en) van de Kinderwinkelvansinkel.nl (ookwel 'spideren' of 'harvesten').

Indien de Kinderwinkelvansinkel.nl een redelijk vermoeden heeft van oneigenlijk gebruik, dan is de Kinderwinkelvansinkel.nl gerechtigd om de toegang tot de website met onmiddelijke ingang en voor onbepaalde tijd te blokkeren, en eventuele andere onvereenkomsten met de gebruiker met onmiddellijke ingang te ontbinden.